Zmiany w wysokości mandatów - Porady - KPP Jarocin

Zmiany w wysokości mandatów

gwiazda3

 

     W dniu 10 kwietnia 2015 roku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej ukazało się Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.

 

 

Zmiany dotyczą niżej podanych wykroczeń:

 

1. Niestosowanie się do obowiązku używania elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego przez pieszego poruszającego się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub chodniku: do 100 zł (art.11 ust.4a)

 

2. Nieużywanie kasku ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym podczas jazdy motocyklem, czterokołowcem lub motorowerem: 100 zł (art.40 ust.1)

 

3. Kierowanie motocyklem, czterokołowcem lub motorowerem przewożącym pasażera nieużywającego kasku ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym: 100 zł (art.45 ust.2 pkt 3)

 

4. Niedopełnienie przez kierującego autobusem szkolnym obowiązku:

- włączenia świateł awaryjnych podczas wsiadania lub wysiadania dzieci: 200 zł (art.57a ust.1)

- zdjęcia, zasłonięcia lub złożenia tablicy z napisem "autobus szkolny" i jeżeli są przewożone inne osoby lub nie przewozi się żadnych osób: 50 zł (art.57a ust.3)

 

5. Kierowanie pojazdem silnikowym, z wyłączeniem czterokołowca lekkiego, lub tramwajem przez osobę niemającą:

- uprawnienia do kierowania pojazdami: 500 zł (art.3 w zw. z art.4–7) 

- uprawnienia wymaganego dla danego rodzaju pojazdu: 300 zł (art.3 w zw. z art.4–7) 

6. Kierowanie motorowerem lub czterokołowcem lekkim przez osobę niemającą do tego uprawnienia: 200 zł (art.3 w zw. z art.4–6)

 

7. Kierowanie bez uprawnienia rowerem, wózkiem rowerowym lub pojazdem zaprzęgowym: 100 zł (art.3 w zw. z art.7 ust.1 pkt 2 lub 3) 

 

8. Kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka działającego podobnie do alkoholu: 500 zł (art.45 ust.1 pkt 1)

 

9. Kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka: od 300 do 500 zł (art.45 ust.1 pkt 1)

 

10.Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu przez osobę niemającą wymaganych uprawnień: 300 zł (art.3 w zw. z art.7 ust.1 pkt 2 lub 3)

 

11.  Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd do jazdy na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdu:

- nienależycie zaopatrzonego w wymagane urządzenia lub przyrządy albo pomimo że nie nadają się one do spełnienia swojego przeznaczenia: od 50 do 200 zł (art.66)

- pomimo braku wymaganych dokumentów stwierdzających dopuszczenie pojazdu do ruchu: 50 zł (art.71)

 

12. Posługiwanie się przez osobę do tego nieuprawnioną kartą parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym: 300 zł (art.8 ust.1 lub 2)

 

13. Posługiwanie się przez osobę do tego nieuprawnioną kartą parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, i jednocześnie niestosowanie się do znaków drogowych:

- B-3 „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych”, B-3a „zakaz wjazdu autobusów”, B-4 „zakaz wjazdu motocykli”: 550 zł (art.8 ust.1 lub 2 i § 18 ust.1–3)

- B-10 „zakaz wjazdu motorowerów”: 400 zł (art.8 ust.1 lub 2 i § 18 ust.11)

- B-35 „zakaz postoju”, B-37 lub B-38 „zakaz postoju w dni …”: 400 zł (art.8 ust.1 lub 2 i § 28 ust.1 albo 6)

- B-39 „strefa ograniczonego postoju”: 400 zł (art.8 ust.1 lub 2 i § 29)

- D-18 „parking” lub D-18b „parking zadaszony”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29, albo D-18a „parking – miejsce zastrzeżone”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29: 800 zł (art.8 ust.1 lub 2 i § 52 ust.6 w zw. z § 2 ust.4 albo § 52 ust.4 w zw. z § 2 ust.4)

- P-18 „stanowisko postojowe” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” albo P-20 „koperta” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej”, umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b: 800 zł (art.8 ust.1 lub 2 i § 90 ust.2 i § 92 albo § 90 ust.4 i § 92)

-    B-5 „zakaz wjazdu samochodów ciężarowych”, B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o      rzeczywistej masie całkowitej ponad …… t” lub B-19 „zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż …… t”: 500 zł (§ 18 ust.4 i 5, § 20 ust.4 lub § 20 ust.5 i 6),

 

14.  Niezachowanie należytej ostrożności na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym: kwota mandatu karnego przypisanego za naruszenie stanowiące znamię zagrożenia powiększona o 200 zł, jednak nie więcej niż 500 zł (art.86 §1 Ustawa Kodeks Wykroczeń)

 

15.  Niezachowanie należytej ostrożności na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka: kwota mandatu karnego przypisanego za naruszenie stanowiące znamię zagrożenia powiększona o 300 zł, jednak nie więcej niż 500 zł (art.86 §2 Ustawa Kodeks Wykroczeń)