Z DZIEĆMI O PRAWACH I OBOWIĄZKACH - Porady prewencyjne - KPP Jarocin

Porady prewencyjne

Z DZIEĆMI O PRAWACH I OBOWIĄZKACH

Nasze dzieci są naszą przyszłością , każdy z nas jest tego świadomy. Dlatego też dla zwiększenia świadomości społeczeństwa a przede wszystkim rodziców oraz opiekunów prawnych ustanowiono dwa ważne dni chroniące prawa dzieci, jest to 19 listopada kiedy przypada Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Przemocy , oraz 20 listopada Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. W związku z tak ważnymi datami również policjanci z Komendy Powiatowej policji w Jarocinie przeprowadzili spotkania z dziećmi i młodzieżą. Spotkania miały na celu zwiększenie świadomości nie tylko o prawach jakie dzieci mają ale również o obowiązkach które na nich nakładają przepisy obowiązujące na terenie polski , w tym Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej.

Należy zaznaczyć że, zarówno rodzice, opiekunowie prawni jak i nauczyciele powinni mieć świadomość, że prawa dziecka nie kolidują  z prawami dorosłych, lecz się uzupełniają.

Policjanci odwiedzili Szkołę Podstawową w Chrzanie oraz Stęgoszy.

GŁÓWNE AKTY PRAWNE MÓWIĄCE O PRAWACH DZIECKA:

·         Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu  25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483)

·         Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz.U. 1991 nr 120 poz. 526)

·         Europejska Konwencja o wykonywaniu praw dzieci, sporządzona w Strasburgu dnia 25 stycznia 1996 r. (Dz.U. 2000 nr 107 poz. 1128)

·         Ustawa z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka. (Dz.U. 2000 nr 6 poz. 69)

 

PRAWA DZECKA:

♦ Prawa osobiste

·         prawo do życia i rozwoju,

·         prawo do tożsamości (nazwisko, imię, obywatelstwo, wiedza o własnym pochodzeniu),

·         prawo do wolności, godności, szacunku, nietykalności osobistej,

·         prawo do swobody myśli, sumienia i wyznania,

·         prawo do wyrażania własnych poglądów i występowania w sprawach dziecka dotyczących, w postępowaniu administracyjnym i sądowym,

·         prawo do wychowywania w rodzinie i kontaktów z rodzicami w przypadku rozłączenia z nimi,

·         prawo do wolności od przemocy fizycznej i psychicznej,

·         prawo nierekrutowania do wojska poniżej 15 roku życia.

♦ Prawa socjalne

·         prawo do odpowiedniego standardu życia,

·         prawo do ochrony zdrowia,

·         prawo do zabezpieczenia socjalnego,

·         prawo do wypoczynku i czasu wolnego.

♦ Prawa kulturalne

·         prawo do nauki (bezpłatnej i obowiązkowej w zakresie szkoły podstawowej),

·         prawo do korzystania z dóbr kultury,

·         prawo do informacji,

·         prawo do znajomości swoich praw.